Provozní řád

Níže uvádíme zobecněnou verzi platnou pro všechny typy prodejních trhů. Specifické provozní informace je možné nalézt na stránkách jednotlivých trhů či u pořadatelů.

I. Prodejní plocha

 • Místem konání trhu je plocha uvedená na stránce akce.

II. Oprávnění k prodeji

Jako prodejci se mohou zúčastnit:

 • Fyzické a právnické osoby v rámci obchodní činnosti vymezené živnostenským listem, nebo jiným oprávněním dle platných právních předpisů.
 • Osoby bez platného živnostenského oprávnění v rámci příležitostné činnosti.

III. Předmět prodeje

Předmětem prodeje na trzích může být například toto zboží:

 • ovoce, zelenina, setba, semena, sazenice, stromky apod.
 • potraviny živočišné výroby (masné výrobky, mléčné výrobky aj.)
 • balené potraviny, cukrovinky
 • nealkoholické nápoje
 • dřevěné, proutěné, slaměné a kožené výrobky
 • okrasná a užitková keramika
 • knihy, knihařské zboží
 • CD a DVD
 • oděvy, obuv a módní doplňky
 • zahradnické potřeby
 • předměty umělecké a sběratelské hodnoty
 • použité neupotřebitelné předměty aj.

Z prodeje jsou vyloučeny zejména:

 • funkční zbraně, střelivo a výbušniny
 • erotické pomůcky a pornografická literatura
 • jedovaté látky, omamné látky a podobné chemikálie
 • zboží podněcující rasismus, náboženskou nesnášenlivost a extremismus
 • cigarety a lihoviny s obsahem alkoholu vyšším než 30%
 • živá zvířata

IV. Hygienické podmínky

 • Návštěvníci a prodejci využívají vyhrazené toalety, ve kterých je k dispozici tekoucí voda.
 • Návštěvníci a prodejci jsou povinni odhazovat odpadky do připravených odpadkových košů či kontejnerů.
 • Prodejci živočišných produktů jsou povinni dodržovat hygienická nařízení vydaná příslušným orgánem na základě požadavků platné legislativy.

V. Povinnosti prodávajících

 • Prodejci smí prodávat pouze na přiděleném prodejním místě.
 • Prodejci jsou povinni udržovat svá prodejní místa a jejich okolí v čistotě.
 • Prodejní zařízení prodejců provozujících výdělečnou činnost musí být označena jménem (název subjektu), místem trvalého bydliště (sídlo) a identifikačním číslem subjektu.
 • Prodejci jsou povinni dodržovat časový harmonogram trhu, tedy dobu příjezdu, dobu prodeje a dobu odjezdu.
 • Prodejci nesmí o zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele.
 • Osoby prodávající potravinářské zboží musí mít u sebe platný zdravotní průkaz, musí dodržovat hygienické předpisy a odpovídají za zdravotní nezávadnost prodávaného zboží.
 • Prodejci jsou povinni dodržovat nařízení plynoucí z tohoto provozního řádu a respektovat pokyny pořadatelů či oprávněných kontrolních orgánů. V opačném případě mohou být z prodeje na trhu vyloučeni.

VI. Organizace a řízení provozu trhů

 • Organizaci a provoz trhu zajišťuje správce trhu a osoby jím pověřené.
 • Správce trhu přiděluje prodejní místa prodávajícím, kteří splňují podmínky prodeje.

VII. Kontrola dodržování tržního řádu

 • Kontrolu povinností plynoucích z tohoto tržního řádu a ostatních právních předpisů provádí orgány k tomu oprávněné (např. Česká obchodní inspekce, Živnostenský úřad, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, krajská veterinární, krajská hygienická stanice, pověření pracovníci MÚ, Policie ČR) a správce tržiště.